සමාගම ගැන

HUNZ-11997 දී පිහිටුවන ලදී

HUNZ-2පත්‍ර 100,000කට වැඩි වාර්ෂික ප්‍රතිදානය

HUNZ-3මුළු ප්රදේශය වර්ග මීටර් 40,000 කට වඩා වැඩිය

HUNZ-4තමන්ගේම ගල්කොරිය

HUNZ-5රටවල් 20 කට වැඩි ගණනක විකුණුම්

  • Apexquartstone-factory